Hizmetlerimiz

Büro Hizmetlerimiz:

3568 sayılı kanunun 2. maddesine göre büromuzun vermiş olduğu hizmetleri aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz.

"Bir işyerine bağlı olmaksızın işletme veya bilanço usulüne göre defter tutan şahıslar ile serbest meslek erbabı ve Anonim Şirketler, limited şirketler, Kooperatifler gibi teşebbüs ve işletmelerin ;

1) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak,

2) Bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

3) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek,

4) İşletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

5) Yukarıda yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak."

Yukarda tanımlanmış hizmetlerin tamamı büromuzca kanunlar ve mevzuat kapsamında verilmektedir. Bu hizmetler dışında, gerek asgari ücret tarifesi, gerekse diğer mevzuatın kapsam içine aldığı şirket kuruluşları, tasfiyeleri, esas sözleşmelerinin tadili, vergi uzlaşmaları gibi pek çok konuda büromuz faaliyet göstermektedir.

Muhasebe Defter Tutma İşlemleri
Büromuz 1 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümleri ve diğer mevzuata uygun şekilde,

• Büromuz servisinin olduğu bölgelerde firmalara bizzat gidilerek alınan,
• Büromuz servisinin olmadığı bölgelerdeki firmaların ise kendi olanakları ile büromuza teslim ettiği evrakların,
• Mevzuata uygunluğuna yönelik ön denetiminden sonra,
• Düzenlenen bilgisayar fişleri ile kayıt altına alınması,
• Fişlerin ve fişler ekindeki kayıtlara esas olan evrakların tekrar kontrolü,
• Varsa fiş hatalarının düzeltilmesi ve fişlerin tekrar basılması,
• Bilgisayardan alınan raporların kontrolünü müteakip,
• Bilgisayar kayıtlarına uygun vergi beyannamelerinin düzenlenmesi,
• SSK bildirgelerinin,
• Ücret bordrolarının,
• İş-kur evraklarının,
• Diğer bildirge ve beyannamelerin düzenlenmesi,
• Son kontrollerin yapılmasını müteakip,
• Beyanname ve bildirgeler ile evrakların ilgili kurumlara büromuz aracılığı ile verilmesi
• Müşterilerin işçi giriş - çıkış işlerinin yapılması,

Son olarak kanuni defterlerin yazılması Büromuzda düzenlenen beyanname, bildirge ve evraklardan mevzuat gereği SMM onayı gerekenler (KDV beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Geçici Vergi Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, SSK Bildirgeleri gibi.) SMM Tarık KALAY tarafından onaylanmaktadır.

Denetim İşlemleri

Denetim her işletmenin ve her kurumun vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. Ancak, işletme sahiplerinin böyle bir ihtiyacın varlığını bilmesi ve gereğini yapması ayrı bir konudur.

•İşletme kayıtlarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı,
•Kayıt düzeninin mevzuata uygun olup olmadığı,
•İşletme faaliyetlerinin amaca uygun gelişip gelişmediği,
•İşletme kayıt ve üretim organizasyonunun verimli olup olmadığı,
•Kayıtlara uygun raporlama yapılıp yapılmadığı,
•Raporlardan yöneticilerin yarar sağlayıp sağlamadığı,
•Raporların yöneticilerin vereceği kararlara ışık olup olmadığı,
•İşletme içinde oto kontrol mekanizmalarının olup olmadığı,
•İşletme içi oto kontrol mekanizmalarının doğru ve eksiksiz çalışıp çalışmadığı,
•İşletme içi oto kontrol mekanizmalarının doğru rapor üretip üretmediği,
•İşletme içi oto kontrol mekanizmalarının ürettiği raporlar doğrultusunda iyileştirmeler ve düzeltmeler yapılıp yapılmadığı,

gibi konularda işletme sahiplerine, düzenlenen raporlar aracılığı ile fikir vermekten başka, olumsuz durumların tespiti halinde bunların düzeltilmesi ve tekrarını önleyici tedbirleri sunmak, işletmenin incelenmiş mevcut hali ile incelenmiş geçmiş dönem faaliyetlerinin ışığında gelecekte ulaşacağı sonuçlar hakkında tahminler üretmek gibi fonksiyonlar içerir.

Bu çerçevede büromuz, iki tür denetim faaliyetinde bulunmaktadır.
1) Büro içi denetimler
2) Harici Denetimler

1) Büro İçi Denetimler: Büromuz mükelleflerinin kayıt denetimi büromuz içinde yürütülmekte olan oto kontrol sistemi ile aralıksız sürdürülmektedir. Büromuzun müşterisi olmayan işletmelerin kayıt düzeni, kayıtların mevzuata uygunluğu ve verilen envanter raporlarına göre kayıtların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı gibi denetimler büromuz içinde yapılmaktadır.

2) Harici Denetimler: Muhasebe Sistemi Kendi Bünyesinde Olan Firmalar bu yöntemi daha ziyade büyüklükleri itibariyle tercih etmektedirler. Bu tür firmalara bir hesap dönemi için yapılan anlaşmayı müteakip muhasebe kayıtlarının doğru olup olmadığının, kayıtlara esas teşkil eden vesikanın mevzuata uygun olup olmadığının incelenmesinden ve varsa yanlışlarının düzeltilmesinden sonra kayıtlara uygun şekilde beyannamelerinin ve bildirgelerinin düzenlenmesi ile onaylanması hizmetlerinden başka, anlaşmalı olan bu firmalar ile diğer firmalara talep ettikleri takdirde yukarıda maddeler halinde sayılan konularda özel denetim hizmetleri verilmekte ve raporlanmakta, raporların içinde yer alan önerilerin yerine getirilip getirilmediği izlenmekte, bu önerilerin yerine getirilmesi hususunda karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında yardımcı olunmaktadır.