Şirket Şahıs Karşılaştırması

     Şirketler, iyi bir organizasyon ile donatıldıkları takdirde, şirket ortaklarının birbirleri arasındaki ilişkiyi tam olarak düzenlediğinden başka, yönetim, mal veya hizmet üretimi, pazarlama ve satın alma, yatırım ve finansman gibi doğal faaliyetleri iyi planlandığında, ömürleri kurucularının ömürlerinden daha uzun olduğundan, ortaklarının mirasçılarına bırakabilecekleri en güzel miras olup, gözle görülemeyen, elle tutulamayan ve sadece hukukta tüzel şahsiyet şeklinde adlandırılan kişilikleri ile temsilcileri vasıtasıyla kullanabildikleri mülkiyet edinme gibi hakları mevcuttur.

    Büromuza müracaat edenlerin önce ticari, sınai veya mesleki faaliyetleri için bir şirkete ihtiyaçları olup olmadığı saptanmakta, eğer ihtiyaç varsa hangi tür şirketin yararlı olacağı araştırılmakta ve alınan sonuçlara göre gerekli türden şirket kurulmaktadır. Genel olarak büromuz Limited Şirket önermekte, ortak sayısının çok olması halinde Anonim Şirketi tavsiye etmektedir.

    Şirketleşme ihtiyacı genel olarak aşağıdaki kriterlere göre saptanmaktadır.

• İş sahibi birden fazla olmalıdır. Tek kişiye şirket kurulması mümkün değildir. Ortaklıkların en iyi örgütlendiği ve birbirlerine karşı güvenceye alındığı sistem şirketleşme ile mümkündür.

• Şirketleşme mali açıdan avantaj sağlamalıdır. Vergisel açıdan (Gelir Vergisi mükellefleri artan oranlı vergiye tabi olduğundan )avantajlı olmalı ve 3. şahıslara karşı firmanın prestiji iyi hesap edilmeli

• Şirket kurma ve yürütmenin maliyeti sağlanan mali avantajlardan az olmalıdır. Doğal olarak şirketlerin yürütülmesi sırasında da bazı masraflar vardır. Bunlardan biri de muhasebe ücretidir. Şirketlerin muhasebe ücretleri her zaman tek şahıs muhasebe ücretlerinden yüksektir. Sağlanan mali avantajlar katlanılan masraflardan yüksek olmalıdır.

    Uygulamada çoğunlukla karşımıza çıkan Tek Şahıs Firması ile Limited Şirket ve Anonim Şirketin bazı konularda birbirleriyle farklarını gösteren tablo aşağıdadır.

 

Tek Şahıs Firması

Limited Şirket

Anonim Şirket

İşletme defteri tutar. Alış, satış, hasılat gibi rakamlar yükseldiğinde bilanço defterine geçer.

Bilanço defteri tutar

Bilanço defteri tutar.

Tek kişidir.

En az 2, en çok 50 ortak olabilir.

En az 5 ortak olabilir. Ortak sayısının üst sınırı yoktur.

Vergi açısından Gelir Vergisi Kanununa tabidir.

Vergi açısından Kurumlar Vergisi Kanununa tabidir.

Vergi açısından Kurumlar Vergisi Kanununa tabidir.

Özel borçlara karşı mal varlığının tamamı ile sorumludur.

Sermaye borçlarını ödemiş ortakların özel borçlara karşı sorumluluğu yoktur. Ödemedikleri sermaye kadar sorumlulukları vardır.

Sermaye borçlarını ödemiş ortakların özel borçlara karşı sorumluluğu yoktur. Ödemedikleri sermaye kadar sorumlulukları vardır.

Amme alacakları açısından  mal varlığının tamamı ile sorumludur.

Amme alacakları açısından  ortakların tamamı sorumludur.  

Amme alacakları açısından  yönetim kurulu ve yöneticileri   sorumludur.

Organı yoktur.

Ortaklar kurulu tek organıdır ve şirketi idare eder. Şirket ortaklarının tamamı ortaklar kurulunun üyesidir.

Genel Kurul (ortakların tamamı genel kurul üyesidir), genel kurul'un seçtiği yönetim kurulu ve denetim kurulu organlarıdır.

Toplantı ihtiyacı yoktur.

Ortaklar kurulu ihtiyaç halinde toplanır. Toplantılarında ticaret bakanlığı komiserinin bulunmasına gerek yoktur.

Genel kurul her yıl toplanmak zorundadır. Yönetim kurulu ihtiyaç halinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında ticaret bakanlığı komiseri bulunmalıdır.

Kendi kendini temsil eder.

Ortaklar kurulunun tayin edeceği müdür veya müdürler, ortaklar kurulunun verdiği yetki sınırları dahilinde şirket unvanı veya kaşesi altına vaz edecekleri münferit veya müşterek imzaları ile temsil edilir.

Yönetim Kurulu'nun  tayin edeceği Genel Müdür, Müdür veya diğer unvanlı bir veya birden çok kişi, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki sınırları dahilinde şirket unvanı veya kaşesi altına vaz edecekleri münferit veya müşterek imzaları ile temsil edilir.

Satış, hasılat, alış limitlerini  geçenler ile bilanço usulüne göre defter tutanlarda muhasebeci zorunluluğu var.

Muhasebeci zorunluluğu var.

Muhasebeci zorunluluğu var.

 

Büromuz, yukarıdaki tabloda yazılı ve diğer konularda gerekli aydınlatmayı yaptıktan sonra müracaat eden iş sahiplerine şirketlerini kurar. gibi işler büromuz faaliyetleri içerisinde yer almaktadır diyelim

•Anonim Şirket ve Kooperatif Genel Kurulları,

•Şirket sermaye artırımlarına ilişkin işlemler,

•Sermayenin ödendiğine ilişkin tespit raporları, (Büronun müşterilerine ilaveten SERBEST MUHASEBECİ ünvanlı meslek mensuplarının müşterisi şirketler içinde bu rapor düzenlenmektedir.)

•Şirket ana sözleşme değişiklikleri, (Unvan, iştigal konusu değişikliği veya iştigal konusuna ilave gibi)

•Şirket hisse ve hissedar değişiklikleri,

•Adres değişiklikleri,

•Şirket ve kooperatif tasfiye işlemleri,

Gibi işler büromuz faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.